Scroll Top

Regulamin sklepu internetowego OlaZulawinska.pl określający zasady sprzedaży i świadczenia usług.

§1

Ogólne

Regulamin określa zasady zawierania umów i świadczenia usług dostępnych w sklepie OlaZulawinska.pl.

Warunkiem skorzystania ze sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie odpowiedniego check box’a podczas składania zamówienia.

Kupujący nie może dokonywać zamówień: anonimowo ani podając nieprawdziwe dane osobowe.

Kontakt w dowolnej sprawie dotyczącej zamówienia (złożenie zamówienia/zapytanie o dostępność/reklamacja/itd): czesc@olazulawinska.pl

§2

Definicje

Sprzedawca – Aleksandra Żuławińska prowadząca działalność gospodarczą OlaZulawinska.pl Aleksandra Żuławińska ul. Solidarności 79/2 Myślenice, NIP: 81-115-57-51.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zakupów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 Kodeksu Cywilnego).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: OlaZulawinska.pl.

Zamówienie – czynność, której dokonuje Kupujący, będąca oświadczeniem jego woli dokonania zakupu i płatności.

Treści cyfrowe – materiały, dostępne w sklepie, które Kupujący pobiera na własne nośniki pamięci, m.in. e-booki, workbooki, nagrania z konferencji, nagrania webinarów.

Konsultacja indywidualna – usługa polegająca na wsparciu działań Kupującego przez Sprzedawcę w formule jednorazowego spotkania trwającego 60 minut, w którego trakcie Sprzedawca odpowiada na pytania Kupującego.

Mentoring indywidualny – usługa polegająca na wsparciu działań Kupującego przez Sprzedawcę w formule indywidualnej, w której trakcie strony spotykają się 5 razy po 60 minut.

Usługi grupowe – usługi polegające na wsparciu działań Kupującego przez udział w warsztatach grupowych oraz kursach/programach rozwojowych.

Usługi zakładania/prowadzenia/audytu konta Pinterest – usługi polegające na wsparciu działań Kupującego na portalu Pinterest.

Dowód zapłaty – faktura wystawienie, której reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Operator płatności – Tpay.com należący do Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu Kupującemu informacji o charakterze informacyjnym i marketingowy realizowana za pośrednictwem MailerLite Limited (Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin IE3748416JH)

§3

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych oraz Usług indywidualnych i Usług grupowych.

Do korzystania ze Sklepu wystarczą:  a) dostęp do Internetu,b) standardowy system operacyjny,c) standardowa przeglądarka internetowa,d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art113 ust. 1 ustawy o VAT.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie bez zakładania konta.

Kolejną usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego jest możliwość zapisania się do newslettera.

Zapis do newslettera w trakcie składania zamówienia możliwy jest poprzez zaznaczenie właściwego check box’a w trakcie składania Zamówienia.

W ramach usługi wysyłki newslettera Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Sprzedawcy.

Usługi złożenia zamówienia i newslettera świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług takich jak warsztaty, konsultacje oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail czesc@olazulawinska.pl.

W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Składanie Zamówienia

Kupujący może złożyć Zamówienie jako gość.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych lub usług.

W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą: czesc@olazulawinska.pl.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.

Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług objętych zamówieniem – w zależności od przedmiotu zamówienia.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 12 poniżej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.

W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany przez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.

W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

§5

Dostawa i płatność

Treści cyfrowe dostarczane są Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu. Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w dalszej części Regulaminu.

Płatności za zamówienia składane w Sklepie realizowane są za pośrednictwem serwisu Tpay, którego właścicielem jest Operator płatności wskazany w §1 pkt. 13

§6

Treści cyfrowe

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest dokonanie, za jednorazową opłatą, zakupu e-booków, webinarów, nagrań webinarów i innych treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu.

W przypadku zakupu treści cyfrowej innej niż kurs internetowy, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linka pozwalającego na pobranie lub odtworzenie treści cyfrowej w formacie wynikającym z opisu treści cyfrowej w Sklepie.

W razie problemów z linkiem Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail czesc@olazulawinska.pl.

Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dostarczenia treści cyfrowej w inny sposób.

§7

Konsultacja indywidualna

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, umowy o świadczenie usług w zakresie Usług indywidualnych, a w szczególności: konsultacji.

Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.

Spotkanie w ramach konsultacji powinno odbyć się w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

W celu wzięcia udziału w konsultacji Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się spotkania, w terminie wybranym przez siebie.

Niewzięcie udziału w konsultacji przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, albo spotkanie zostało przełożone na minimum 24godziny, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.

W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że konsultacja musi odbyć się 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji online przez czas 60-minut, wynikający ze złożonego zamówienia.

Jeżeli nic innego nie wynika z opisu usługi w Sklepie, konsultacje realizowane są zawsze w wariancie jednorazowym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić konsultacji na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli konsultacja trwa krócej ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.

Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§8

Mentoring indywidualny

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, umowy o świadczenie usług w zakresie Usług indywidualnych, a w szczególności: Mentoringu indywidualnego.

Po złożeniu zamówienia dotyczącego Mentoringu indywidualnego Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia harmonogramu spotkań.

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji powinno odbyć się w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

W celu wzięcia udziału w spotkaniach Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się spotkania, zgodnie z harmonogramem spotkań

Niewzięcie udziału w którymś ze spotkań przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, albo spotkanie zostało przełożone na minimum 24godziny, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.

W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania poza ustalony harmonogram istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca powinien zostać o tym fakcie poinformowany najpóźniej 24godziny przed planowaną datą spotkania.

Realizacja zamówienia dotyczącego Mentoringu następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą 5 indywidualnej spotkań online. Każde spotkanie trwa 60-minut,

Jeżeli spotkanie trwa krócej ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.

Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§9

Usługi grupowe

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, umowy o świadczenie usług w zakresie Usług grupowych, a w szczególności: warsztatów grupowych, oraz kursów/programów rozwojowych.

Harmonogram Usługi grupowej jest każdorazowo podany w opisie usługi na stronie Sklepu.

W celu wzięcia udziału w Usłudze grupowej Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się spotkania, zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie usługi na stronie Sklepu.

Niewzięcie udziału w którymś ze spotkań przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w Usłudze grupowej.

Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§10

Grupa na Facebooku

Sprzedawca może zapewniać jako bonus do niektórych Treści cyfrowych i Usług grupowych możliwość udziału w zamkniętej grupie na Facebooku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn.

Każdy członek grupy zobowiązany jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące, obelżywe.

Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia z grupy osób, które nie przestrzegają zasad korzystania z grupy.

§11

Usługi zakładania/prowadzenia/audytu konta Pinterest

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, umowy o świadczenie usług w zakresie Usług indywidualnych, a w szczególności: usługi zakładania/prowadzenia/audytu konta Pinterest.

Po złożeniu zamówienia dotyczącego Usługi zakładania/prowadzenia/audytu konta Pinterest Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów zlecenia i harmonogramu jego realizacji.

Kupujący może skorzystać z usługi Headhuntingu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia realizacji zamówienia.

Kupujący zobowiązuje się do aktywnego udziału w procesie wyszukiwania podwykonawcy, w szczególności do sprawnego udzielania feedbacku Sprzedawcy.

Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§12

Prawa autorskie

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie: e-booki, workbooki, nagrania z webinarów, scenariusze warsztatów grupowych i materiały zawarte w szkoleniach i programach rozwojowych oraz materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są ochroną prawa autorskiego.

Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

W przypadku zamówienia usługi zakładania/prowadzenia/audytu konta Pinterest Sprzedający prześle Kupującemu sporządzone pisemnie przekazanie praw autorskich do przygotowanych dla Klienta materiałów graficznych i tekstowych.

§12

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Sklepu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Treści rozpowszechniane przez Sprzedawcę nie stanowią indywidualnej porady prawnej, finansowej, podatkowej ani jakiejkolwiek innej.

Sprzedawca nie gwarantuje wyników jakichkolwiek działań podjętych na podstawie rozpowszechnianych przez Sprzedawcę treści.

Sprzedawca udostępnia jedynie zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc osiągnąć określone rezultaty. Rezultaty te zależą jednak od własnych działań Kupującego, jego osobistej sytuacji oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§13

Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (umowa sprzedaży) lub od dnia zawarcia umowy (umowa o świadczenie usług, umowa o dostarczenie treści cyfrowych).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na czesc@olazulawinska.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§14

Rękojmia za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treści cyfrowe wolne od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Rękojmia za wady wyłączona jest w odniesieniu do umów zawartych z Kupującymi, którzy zawarli umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę, Kupujący może: żądać wymiany produktu fizycznego na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną: czesc@olazulawinska.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy którego wykorzystaniu reklamacja została złożona. 

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§15

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://olazulawinska.pl/kontakt/polityka-prywatnosci/

§16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§17

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego oraz istotnych elementów umowy zawartej na podstawie Regulaminu obowiązującego w chwili zawierania umowy.

Jeżeli Kupujący zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z tą umową jest sąd właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20-05-2022.

Privacy Preferences
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać w Polityce prywatności